Regulamin CLSP

REGULAMIN
rozgrywek Cieszyńskiej Ligi Siatkówki Plażowej                             Regulamin PDF

I. Organizatorzy
Fundacja Talent Cieszyn i firma Sferawent S.C.

II. Terminy i miejsce
1. Rozgrywki będą odbywały się zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora harmonogramem w okresie od 6 maja do 15 czerwca 2020 r. w obiektach znajdujących się na terenie Gminy Cieszyn.
2. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek oraz ewentualne zmiany w terminarzu będą na bieżąco umieszczane na stronie http://fundacjatalent.pl/

III. System rozgrywek
1.W rozgrywkach ligi uczestniczyć będzie 15 zespołów.
2.W przypadku wycofania się któregoś z zespołów jego miejsce może zająć drużyna rezerwowa przejmując jego dorobek punktowy.
3.Rozgrywki ligi zostaną przeprowadzone w systemie „każdy z każdym” na zasadach ogólnych (do dwóch wygranych setów) w dwóch etapach. W pierwszym etapie w trzech grupach po 5 drużyn, a w drugim etapie najlepsze trzy drużyny z każdej z grup pierwszego etapu zagrają o miejsca 1-9 , a z miejsc 4 i 5 rozgrywek grupowych o miejsca 10-15 w końcowej klasyfikacji, przy czym uznane będą wyniki pojedynków grupowych.
4. O kolejności w tabeli wyników i ostatecznym miejscu decydują kolejno:
– większa ilość zdobytych punktów,
– lepszy stosunek setów zdobytych do straconych,
– lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,
– większa ilość zdobytych małych punktów,
– wynik bezpośredniego spotkania.
5. Za zwycięstwo w setach 2:0 zwycięska drużyna otrzymuje 3 punkty, a przegrana 0 pkt, w przypadku zwycięstwa 2:1 odpowiednio 2 i 1 pkt.

IV. Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w niej udział czyni to na własną odpowiedzialność.
2. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, dostarczona jednorazowo do organizatorów przed pierwszym meczem.
4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny drogą elektroniczną na biuro@fundacjatalent.pl lub telefonicznie na nr 791 765 550 w terminie do 4 maja do godziny 12:00.
5. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.

V. Wymogi regulaminowe.
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry PZPS.
2. Obsługę sędziowską poszczególnych pojedynków przeprowadzą zawodnicy drużyn wyznaczonych przez organizatora.
3. Sędzia nie przeprowadza losowania. Przywileje związane z jego wygraniem przechodzą na gospodarza pojedynku.
4. Przed pierwszym meczem w lidze kapitan każdej z drużyn zobowiązany jest zapoznać swojego zawodnika z Regulaminem ligi.
5. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

VI. Odwołania i protesty.
1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje sędzia główny.
2. Ewentualne protesty będą przyjmowane przez Organizatora za pośrednictwem sędziego głównego.
3. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem zdobywając tym samym zero punktów.

VII. Sprawy finansowe.
Opłata wpisowa w wysokości 30 zł za udział w rozgrywkach jednej drużyny jest dobrowolną, i nie jest warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Talent Cieszyn nr 96 1020 1390 0000 6802 0494 8438

VIII. Zasady bezpieczeństwa:
1.Podczas rozgrywek na obiekcie mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy rozgrywający mecz i sędziowie – max 6 osób.
2.Przy wymianie drużyn obowiązuje 15 minutowa przerwa.
3.Zawodnicy nie podają sobie rąk.
4.Wszystkich uczestników obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i przy jego opuszczeniu.

IX. Sprawy różne.
1. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.
2. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
3. Odpowiedzialni za kulturę na boisku, porządek w szatni oraz wypełnienie protokołu meczowego są kapitanowie zespołów.
4. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego.
5. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizator nie odpowiada.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie sali sportowej.
7. W innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących ligę.

Organizatorzy