Rozwoju nie będzie…

 

    Właśnie ukazał się projekt programu wspierania rozwoju sportu i rekreacji miasta Cieszyna. Gdyby był to oczekiwany „Program rozwoju sportu” byłyby założenia, cele do osiągnięcia i sposób ich realizacji przez Gminę. Gmina, zgodnie ze swoimi obowiązkami zadbałaby prawidłowo o szerokorozumianą kulturę fizyczną, a co za tym idzie o zdrowie swoich mieszkańców. Zamiast tego mamy „wspieranie”, którego koordynatorem będzie Wydział Sportu. „Wspieranie” przez Wydział Sportu rozumiane jako urzędnicze rozpisanie konkursów na zadania związane ze sportem, ocenę wniosków przez niekompetentną w dziedzinie sportu komisję i biurokratyczne egzekwowanie zapisów często błędnie konstruowanych umów.

   Zgodnie z wprowadzeniem tego dokumentu inspiracją  dla autorów były cele strategiczne Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020. Ich zdaniem zrealizowana już strategia została prawidłowo wyznaczona i zasługuje na kontynuację. Wystarczy jedynie właściwie koordynować, promować oraz żeby kluby i stowarzyszenia były po prostu aktywne.

Realizacja.

   Tak jak dotychczas będą konkursy, startować mogą wszyscy, a Wydział Sportu dokona ocen sprawozdań. W nagrodach i stypendiach również bez zmian i będą obowiązywać dotychczasowe, nietrafione zasady przyznawania.

   „Wydział Sportu wspiera merytorycznie i organizacyjnie działania podmiotów realizujących zadania na rzecz kultury fizycznej i sportu”. Trudno odczytać, czy to plan, czy stwierdzenie faktu. Fakty są takie, że Wydział Sportu nie wspiera i nie będzie wspierał merytorycznie, ponieważ merytorycznie nie jest w stanie wspierać.

   Z kolei miasto wspierać finansowo będzie szkolenie i organizację imprez sportowych, a stypendiami  tylko do 19 roku życia. Świadomie , albo nie, brak wzmianki o uczestnictwie w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe.

   Na realizację zadań gmina zamierza przeznaczyć 0,3% planowanych wydatków. Jak zawsze w takich przypadkach dobrze by było wyjaśnić, skąd akurat taka wielkość. Czy są analizy, że taki poziom zapewni rozwój sportu, jak się ma to w porównaniu do innych gmin, a w końcu o jakie pieniądze na sport chodzi? Na co pozwolą czterdziestu sekcjom dotacje w proporcjonalnie podzielonej kwocie?

   I najważniejsza informacja. Autorzy zezwalają na pozyskiwanie  „dodatkowych” środków na realizację zadań gminy z innych źródeł i zgadzają się, żeby w miarę możliwości finansować sport seniorski.

  Co do punktu o tworzeniu i modernizacji infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przeprowadzono ewidencję obiektów i utworzono listę życzeniową. Patrząc na skuteczność działań wokół modernizacji stadionu należałoby zdecydowanie plany do 2025 roku znacznie ograniczyć.

  W dalszej części „programu” dowiadujemy się jak Wydział Sportu będzie upowszechniał sport wśród dzieci i młodzieży. Lista dyscyplin imponująca. Będą ligi międzyszkolne i igrzyska. W podanych kryteriach dla tworzenia klas sportowych nie ma najważniejszych, czyli tych, które będą obowiązywały przy wyborze dyscyplin i przez kogo.

  W punkcie o organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym praktycznie nie ma nic o organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, tak więc trudno się do niego odnieść.Natomiast wiele wyjaśnia § 3. – pozostałe działania. W naszym mieście będziemy zachęcać do uprawiania sportu i szkolić sportowo najmłodszych mieszkańców. Z powodu braku ciągłości szkolenia uzdolnieni cieszyńscy sportowcy będą wysyłani przez koordynujący Wydział Sportu do innych miast. Mniej uzdolnieni pozostaną sami sobie. Dodatkowo będziemy mogli korzystać z doświadczeń miast partnerskich. A ponieważ media cieszą się wielką popularnością, o naszych sukcesach w łatwy sposób dowiedzą się wszystkie grupy społeczne i mieszkańcy w każdym wieku. Cały ten proces rozwoju będzie monitorowany i raportowany.

  Na zakończenie można dowiedzieć się, jakie są cele realizacji zadania. Ani słowa o planowanych rezultatach. Gmina powierzając środki finansowe na realizację zadań wymaga określenia rezultatów, a brak ich realizacji skutkuje zwrotem dotacji. Wobec siebie nie stawia jak widać aż takich wymagań.

   W marcu gmina nadal pracuje nad programem, który ma obowiązywać od 1 stycznia, a środki na sport w 2021 roku zgodnie z nim rozdysponowane. Zamiast projektu rozwoju sportu, który powinien opracować, przekonać do jego słuszności i zrealizować Burmistrz Miasta otrzymujemy  dokument, który jest dowodem skrajnej arogancji i niekompetencji. Bo jak można potraktować propozycję szkolenia dzieci i młodzieży bez uwzględnienia rywalizacji w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe, próbę przeniesienia szkolenia seniorskiego w całości na kluby, czy też na współpracę z Powiatem? Jak można w programie rozwoju opierać wszystkie działania o Wydział Sportu, który od początku swego istnienia pełni tylko i wyłącznie rolę działu finansowego i kontrolnego?

  Działania oparte o w/w dokument pogrążą w marazmie cieszyński sport, a o udziale w rozgrywkach seniorskich Cieszyn już niebawem zapomni. Organizowanie klas sportowych bez przemyślanej długoletniej strategii to oprócz niegospodarności  również nieodpowiedzialne działanie wobec uczestników, którym zgodnie z „programem” miasto nie zapewni ciągłości szkolenia. To są działania na szkodę naszego miasta. Dalsze przyzwolenie na utratę 23% dotacji, które idą na wynajem obiektów sportowych to jest niegospodarność, a „program” tego nie zmienia. Autorzy nie wspominają w jaki sposób planują zagospodarować rozbudowany o skocznie o tyczce, rów z wodą, rzutnie młotem i oszczepem miejski stadion po modernizacji. W żaden sposób nie odniesiono się również do warunków jakie narzuca nam panująca pandemia COVID-19, a jak widać szybko nas nie opuści. Oczywiście można liczyć, że te pomysły nie będą realizowane, podobnie jak poprzedni program. Jednak można być pewnym, że jego śmiałe tezy będą pomocne przy uzasadnianiu kolejnych nietrafionych działań  Wydziału Sportu i Burmistrza. Musi dotrzeć do władz tego miasta, że to co nazywają wspieraniem, jest kreowaniem złych rozwiązań i nie ma nic wspólnego z rozwojem sportu.

   Od lat nasz Cieszyn cierpi z powodu marnych rządów, a sport w nim ma wyjątkowego pecha. Zajmują się nim i o nim decydują ludzie przypadkowi, odporni na argumenty, a co najgorsze, dla których dobro miasta nie jest nadrzędnym celem ich działania. Mamy wielu fachowców i wspaniałych działaczy, którzy po latach walki z tym systemem po prostu odpuszczają. Przedstawienie do konsultacji społecznych takiego dokumentu jest dla mnie, jako mieszkańca czymś obraźliwym, a błąd ortograficzny w jego treści to już po prostu szczyt.

                Wszystkich zainteresowanych radykalną zmianą tego stanu rzeczy zapraszam do współpracy i proszę o kontakt.

Dariusz Massalski

2 thoughts on “Rozwoju nie będzie…

  1. Szanowny Panie Marku.Tak, poprzedni program był profesjonalnie napisanym programem rozwoju sportu, tylko po prostu nie był realizowany. Zdecydowanie błędem było zastąpienie MOSiR-u Wydziałem Sportu z Naczelnikiem mianowanym politycznie, bez przesłanek merytorycznych. Owszem, byłem krytykiem poprzedniego programu, ale co do kilku proponowanych rozwiązań, a nie głównych założeń (moja opinia nie została uwzględniona z przyczyn formalnych). Zgadzam się, że prace nad nowym programem powinny zacząć się od analizy realizacji poprzedniego. Według mojej wiedzy to nie nastąpiło. Ten nowy „program”jest przedmiotem ogłoszonych niedawno konsultacji społecznych. W uzasadnieniu do jego przyjęcia Burmistrz Krzysztof Kasztura pisze: „…W pracach, nad projektem Programu uczestniczyli członkowie Cieszyńskiej Rady Sportu, Doraźnej Komisji Rady Miejskiej Cieszyna do spraw sportu oraz Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie..” Należy również zwrócić uwagę, że prace nad założeniami do tego projektu podjęto już w 2019 r. A co do samorządowców, którzy mają decydujący udział w takim stanie naszego sportu to myślę, że nie czekając do następnych wyborów należy bezzwłocznie rozliczyć. Jestem wdzięczny za Pana komentarz i zapraszam do dalszej dyskusji. Dariusz Massalski

  2. Szanowny Panie! Zapoznałem się z dokumentem,który jest mocno krytykowany przez Pana.Nie wiem kto był autorem tego dokumentu,czy był uzgadniany z Radą Sportu.W wielu wypadkach wypada się z Panem zgodzić.Pies nie jest pogrzebany w wspominanym dokumencie.Pies czyli sport został pogrzebany już dużo wcześniej przez reformatorskie działania niektórych radnych.Kardynalnym błędem była likwidacja MOSiRu.Był Pan jednym z krytyków poprzedniego programu ale musi Pan przyznać,że mocno się różnił od obecnego.A zresztą czy ktoś zainteresował się jak został zrealizowany ten poprzedni Program? Chyba nie.Czy ktoś dyskutował nad tym nowym Programem?Należy się zgodzić,że cieszyński sport zwykle traktowany był po macoszemu.A kuriozalne jest stwierdzenie w nowym Programie,że w Cieszynie „działa OKOŁO 40 klubów i stowarzyszeń”.Czy nikt nie umie ich policzyć?
    Marek Gawlas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.