Umowy

   Tym razem odniesiemy się do treści umów na realizację zadań Gminy.
   Wzór umowy istnieje, jest opublikowany i dostępny. W naszym (jak to opisał jeden z komentujących) „cieszyńskim piekiełku” umowa została rozbudowana i tak skonstruowana, aby zdaniem twórców wyeliminować wszystkie nieprawidłowości w realizacji zadania, jednocześnie poza szczegółową kontrolą dokumentów księgowych móc analizować wymagane relacje, dokumentację zdjęciową , a nawet i filmową .
                Ośmiostronicowy dokument zawiera między innymi takie stwierdzenia : „… Procentowy udział.. wynosi nie mniej niż 0,00%” czy „ … procentowy udział… nie zwiększy się o więcej niż 0 punktów procentowych”. Chodzi oczywiście o udział dotacji w całkowitych kosztach zadania i musi być zachowany ten z wniosku, a nie z warunków konkursu. Każda zmiana jest akceptowalna pod jednym warunkiem, że zwiększa udział finansowy Zleceniobiorcy.  Inne zmiany zostaną potraktowane jako pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. 
    A jak do treści umowy w jednym tylko z jej paragrafów odnosi się w swej ocenie prawnik zwracając się do jej autorów:
„…w celu uniknięcia na przyszłość błędów i nieprawidłowości w treści umowy,  podnieść musimy co następuje. W naszej ocenie przedmiotowa umowa została przez Państwo przygotowana w sposób nieprawidłowy. Dotyczy to kwestii przypisu nr 1 do § 2 ust. 2 umowy. Prawidłowo sporządzona umowa nigdy nie zawiera żadnych przypisów, bowiem jest to błąd metodologiczny. Przypis nie jest treścią umowy. Jeżeli zachodzi konieczność wyjaśnienia szczegółowego pewnych pojęć użytych w umowie, a zwłaszcza doprecyzowania obowiązków stron umowy, to takie wyjaśnienie (tzw. słownik pojęć) lub doprecyzowanie obowiązków, musi być określone wprost w umowie, a nie w przypisie. Przypis nie stanowi treści umowy i nie można go traktować jako wiążący dla stron. Tym bardziej, że użyty w umowie przypis jest naszym zdaniem niezgodny z obowiązującymi przepisami. Pomijając bowiem to, że nigdzie indziej (w Polsce) nie stosuje się tego typu rozszerzenia pojęcia co do terminu poniesienia wydatków, to zapis ten jest niezgodny z przepisami określającymi terminy wystawiania dokumentów księgowych. Dokumenty księgowe, takie jak faktury i rachunki mogą być bowiem wystawione niekoniecznie na koniec miesiąca, ale do 15 dnia miesiąca następnego. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ten zapis, choć nie całkiem dokładnie, ale koresponduje z terminem poniesienia wydatków na zadanie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy. Skoro faktura za usługę mogła być wystawiona aż do 15 września, to nie było możliwe poniesienie tego wydatku wcześniej, bowiem brak byłoby dokumentu stanowiącego podstawę do dokonania płatności, co z całą pewnością by Państwo kwestionowali. Treść zawarta w przypisie – jeżeliby ją uznać za wiążącą czyniłaby zapis § 2 ust. 2 i wskazany w nim termin poniesienia wydatków określony na 13 września całkowicie bezprzedmiotowym. Tym samym należy uznać, że to co zostało zapisane w przypisie do § 2 ust. 2 umowy jest treścią nieobowiązującą i to z kilku wskazanych wyżej przyczyn, a więc: niezgodności z obowiązującymi przepisami, nie zawarciem tego zapisu w treści umowy i oczywistej sprzeczności z samym zapisem § 2 ust. 2 umowy. Należy więc uznać, że wystawione dotychczas dokumenty zostały wystawione nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale także zgodnie z umową. W przyszłości należy więc z całą pewnością wykreślić tego typu treści z umów, bowiem są one niezgodne z przepisami, a także znacząco i z niezrozumiałych przyczyn utrudniają funkcjonowanie organizacjom wykonującym zadania…”
   Klub w tym przypadku nie szukał dziury w całym, a zmuszony został do pomocy prawnej zagrożony (bezpodstawnie -jak się później okazało)  zwrotem części dotacji . Publikujemy tą treść również z uwagi na możliwe bezpodstawne roszczenia wobec innych klubów, którym może być przydatna. Przed klubami kolejne umowy do podpisów. Może warto zadbać o takie ich zapisy, które bez uszczerbku na finansach Gminy ułatwiać będą realizację zadań Zleceniobiorcom i będą zgodne z obowiązującym prawem.

<<< powrót do   „Cieszyński sport” >>>